តេស្ត Vibrio Cholerae O1/O139

  • Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

    ការធ្វើតេស្ត Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

    REF ៥០១០៧០ ការបញ្ជាក់ 20 តេស្ត/ប្រអប់
    គោលការណ៍នៃការរកឃើញ ការវិភាគ Immunochromatographic សំណាក លាមក
    គោលបំណងប្រើប្រាស់ ការធ្វើតេស្ត StrongStep® Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test គឺជា immunoassay ដែលមើលឃើញយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់ការរកឃើញប្រកបដោយគុណភាព និងសន្មតថា Vibrio cholerae O1 និង/ឬ O139 នៅក្នុងសំណាកលាមករបស់មនុស្ស។ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រើជាជំនួយក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃការឆ្លងមេរោគ Vibrio cholerae O1 និង/ឬ O139 ។