ការធ្វើតេស្ត Bacterial Vaginosis

  • Bacterial vaginosis Rapid Test

    Bacterial vaginosis ការធ្វើតេស្តរហ័ស

    REF 500080 ការបញ្ជាក់ 50 តេស្ត/ប្រអប់
    គោលការណ៍នៃការរកឃើញ តម្លៃ PH សំណាក ការហូរទឹករំអិលទ្វារមាស
    គោលបំណងប្រើប្រាស់ ជំហានខ្លាំង®ឧបករណ៍តេស្តរហ័ស Bacterial vaginosis (BV) មានបំណងវាស់ pH ទ្វារមាសសម្រាប់ជំនួយក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃ Bacterial vaginosis ។