ការធ្វើតេស្តរហ័ស FOB

  • FOB Rapid Test

    ការធ្វើតេស្តរហ័ស FOB

    REF ៥០១០៦០ ការបញ្ជាក់ 20 តេស្ត/ប្រអប់
    គោលការណ៍នៃការរកឃើញ ការវិភាគ Immunochromatographic សំណាក មាត់ស្បូន / បង្ហួរនោម
    គោលបំណងប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍តេស្តលឿន StrongStep® FOB Rapid Test (លាមក) គឺជា immunoassay ដែលមើលឃើញយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់ការរកឃើញគុណភាពនៃអេម៉ូក្លូប៊ីនរបស់មនុស្សនៅក្នុងសំណាកលាមករបស់មនុស្ស។