ការធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែន HSV 1/2

  • HSV 12 Antigen Test

    ការធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែន HSV 12

    REF 500070 ការបញ្ជាក់ 20 តេស្ត/ប្រអប់
    គោលការណ៍នៃការរកឃើញ ការវិភាគ Immunochromatographic សំណាក ដំបៅ mucocutaneous swab
    គោលបំណងប្រើប្រាស់ ការធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែន StrongStep® HSV 1/2 គឺជាការជឿនលឿនមួយនៅក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃ HSV 1/2 ព្រោះវាត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ការរកឃើញប្រកបដោយគុណភាពនៃអង់ទីហ្សែន HSV ដែលមានភាពរសើប និងជាក់លាក់ខ្ពស់។