អង់ទីហ្សែន Chlamydia

 • Chlamydia Trachomatis Antigen Rapid Test

  ការធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែន Chlamydia Trachomatis រហ័ស

  REF 500010 ការបញ្ជាក់ 20 តេស្ត/ប្រអប់
  គោលការណ៍នៃការរកឃើញ ការវិភាគ Immunochromatographic សំណាក

  មាត់ស្បូន / បង្ហួរនោម

  គោលបំណងប្រើប្រាស់ នេះគឺជា immunoassay លំហូរក្រោយយ៉ាងលឿនសម្រាប់ការរកឃើញសន្មតគុណភាពនៃអង់ទីហ្សែន Chlamydia trachomatis នៅក្នុងបង្ហួរនោមបុរស និងមាត់ស្បូនស្ត្រី។