ការធ្វើតេស្តអង្គបដិប្រាណ H. Pylori

  • H. pylori Antibody Rapid Test

    ការធ្វើតេស្តរហ័សអង្គបដិប្រាណ H. pylori

    REF 502010 ការបញ្ជាក់ 20 តេស្ត/ប្រអប់
    គោលការណ៍នៃការរកឃើញ ការវិភាគ Immunochromatographic សំណាក ឈាមទាំងមូល / សេរ៉ូម / ប្លាស្មា
    គោលបំណងប្រើប្រាស់ StrongStep® H. pylori Antibody Rapid Test គឺជា immunoassay ដែលមើលឃើញយ៉ាងរហ័សសម្រាប់ការរកឃើញប្រកបដោយគុណភាពនៃអង្គបដិប្រាណ IgM និង IgG ជាក់លាក់ចំពោះ Helicobacter pylori ជាមួយនឹងឈាម/សេរ៉ូម/ប្លាស្មារបស់មនុស្សទាំងមូលជាគំរូ។