ការធ្វើតេស្តរកមើលមហារីកមាត់ស្បូន និងមហារីកមាត់ស្បូន

  • Screening Test for Cervical Pre-cancer and Cancer

    ការធ្វើតេស្តរកមើលមហារីកមាត់ស្បូន និងមហារីកមាត់ស្បូន

    REF 500140 ការបញ្ជាក់ 20 តេស្ត/ប្រអប់
    គោលការណ៍នៃការរកឃើញ ការវិភាគ Immunochromatographic សំណាក មាត់ស្បូន
    គោលបំណងប្រើប្រាស់ ការធ្វើតេស្ត Strong Step® ការធ្វើតេស្តរកមុនមហារីកមាត់ស្បូន និងមហារីកមានអំនួតពីភាពខ្លាំងនៃភាពត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងក្នុងការពិនិត្យមុនមហារីកមាត់ស្បូន និងមហារីកជាងវិធីសាស្ត្រ DNA ។