ជំងឺ Chlamydia / Neisseria Gonorrhoeae

 • Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis Antigen Combo Rapid Test

  Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis Antigen Combo ការធ្វើតេស្តរហ័ស

  REF 500050 ការបញ្ជាក់ 20 តេស្ត/ប្រអប់
  គោលការណ៍នៃការរកឃើញ ការវិភាគ Immunochromatographic សំណាក

  មាត់ស្បូន / បង្ហួរនោម

  គោលបំណងប្រើប្រាស់ នេះគឺជា immunoassay លំហូរក្រោយយ៉ាងលឿនសម្រាប់ការរកឃើញសន្មតគុណភាពនៃអង់ទីករ Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis នៅក្នុងបង្ហួរនោមបុរស និងមាត់ស្បូនស្ត្រី។