Trichomonas Vaginalis

  • Trichomonas vaginalis Antigen Rapid Test

    Trichomonas vaginalis តេស្តអង់ទីហ្សែនរហ័ស

    REF 500040 ការបញ្ជាក់ 20 តេស្ត/ប្រអប់
    គោលការណ៍នៃការរកឃើញ ការវិភាគ Immunochromatographic សំណាក ការហូរទឹករំអិលទ្វារមាស
    គោលបំណងប្រើប្រាស់ StrongStep® Trichomonas vaginalis antigen rapid test គឺជាការធ្វើតេស្ត immuno លំហូរក្រោយយ៉ាងលឿនសម្រាប់ការរកឃើញគុណភាពនៃអង់ទីករ Trichomonas vaginalis នៅក្នុងទ្វារមាស។