ការធ្វើតេស្តមេរោគ Rotavirus

  • Rotavirus Antigen Rapid Test

    ការធ្វើតេស្តមេរោគ Rotavirus រហ័ស

    REF ៥០១០១០ ការបញ្ជាក់ 20 តេស្ត/ប្រអប់
    គោលការណ៍នៃការរកឃើញ ការវិភាគ Immunochromatographic សំណាក លាមក
    គោលបំណងប្រើប្រាស់ StrongStep® ការធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែន Rotavirus Rapid Test គឺជា immunoassay ដែលមើលឃើញយ៉ាងរហ័សសម្រាប់ការរកឃើញប្រកបដោយគុណភាព និងសន្មតថាមេរោគ rotavirus នៅក្នុងសំណាកលាមករបស់មនុស្ស។