ការធ្វើតេស្តរហ័ស Fibronectin របស់ទារក

  • Fetal Fibronectin Rapid Test

    ការធ្វើតេស្តរហ័ស Fibronectin របស់ទារក

    REF 500160 ការបញ្ជាក់ 20 តេស្ត/ប្រអប់
    គោលការណ៍នៃការរកឃើញ ការវិភាគ Immunochromatographic សំណាក ការសម្ងាត់នៃមាត់ស្បូន
    គោលបំណងប្រើប្រាស់ StrongStep® Fetal Fibronectin Rapid Test គឺជាការធ្វើតេស្ត immunochromatographic ដែលត្រូវបានបកស្រាយដោយមើលឃើញ ដែលមានបំណងប្រើសម្រាប់ការរកឃើញគុណភាពនៃ fibronectin ទារកក្នុងសំងាត់មាត់ស្បូន។