ការធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែន H. Pylori

  • H. pylori Antigen Rapid Test

    H. pylori Antigen តេស្តរហ័ស

    REF ៥០១០៤០ ការបញ្ជាក់ 20 តេស្ត/ប្រអប់
    គោលការណ៍នៃការរកឃើញ ការវិភាគ Immunochromatographic សំណាក លាមក
    គោលបំណងប្រើប្រាស់ តេស្ត StrongStep® H. pylori Antigen Rapid Test គឺជា immunoassay ដែលមើលឃើញយ៉ាងរហ័សសម្រាប់ការរកឃើញប្រកបដោយគុណភាព និងសន្មតនៃអង់ទីហ្សែន Helicobacter pylori ជាមួយនឹងលាមករបស់មនុស្សជាគំរូ។