ការធ្វើតេស្តរហ័ស PROM

  • PROM Rapid Test

    ការធ្វើតេស្តរហ័ស PROM

    REF 500170 ការបញ្ជាក់ 20 តេស្ត/ប្រអប់
    គោលការណ៍នៃការរកឃើញ ការវិភាគ Immunochromatographic សំណាក ការហូរទឹករំអិលទ្វារមាស
    គោលបំណងប្រើប្រាស់ ការធ្វើតេស្តរហ័ស StrongStep® PROM គឺជាការធ្វើតេស្ត immunochromatographic ប្រកបដោយគុណភាពដែលអាចបកស្រាយដោយមើលឃើញសម្រាប់ការរកឃើញ IGFBP-1 ពីសារធាតុរាវ amniotic នៅក្នុងការបញ្ចេញទឹករំអិលទ្វារមាសអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។