ការធ្វើតេស្ត Salmonella

  • Salmonella Antigen Rapid Test

    ការធ្វើតេស្តិ៍អង់ទីហ្សែន Salmonella រហ័ស

    REF ៥០១០៨០ ការបញ្ជាក់ 20 តេស្ត/ប្រអប់
    គោលការណ៍នៃការរកឃើញ ការវិភាគ Immunochromatographic សំណាក លាមក
    គោលបំណងប្រើប្រាស់ ការធ្វើតេស្ត StrongStep® Salmonella Antigen Rapid Test គឺជាការធ្វើតេស្ត immunoassay ដែលមើលឃើញយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់ការរកឃើញប្រកបដោយគុណភាព និងសន្មតថា Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Salmonella choleraesuis នៅក្នុងសំណាកលាមករបស់មនុស្ស។ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រើជាជំនួយក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃការឆ្លងមេរោគ Salmonella ។