ការធ្វើតេស្ត Adenovirus

  • Adenovirus Antigen Rapid Test

    Adenovirus Antigen ការធ្វើតេស្តរហ័ស

    REF ៥០១០២០ ការបញ្ជាក់ 20 តេស្ត/ប្រអប់
    គោលការណ៍នៃការរកឃើញ ការវិភាគ Immunochromatographic សំណាក លាមក
    គោលបំណងប្រើប្រាស់ តេស្ត StrongStep® Adenovirus Antigen Rapid Test គឺជា immunoassay ដែលមើលឃើញយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់ការរកឃើញប្រកបដោយគុណភាពនៃ adenovirus នៅក្នុងសំណាកលាមករបស់មនុស្ស។