ផលិតផលរបស់យើងបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីឧបករណ៍វិភាគមេរោគឆ្លងមេរោគឆ្លងមេរោគឆ្លងនៅចក្រភពអង់គ្លេស!

អ្នកអាចពិនិត្យមើលបញ្ជីនៅលើគេហទំព័ររបស់នាយកដ្ឋានសុខភាពចក្រភពអង់គ្លេស៖https://www.gov.uk/…/medical-devices-regulations-2002…
ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការទិញផលិតផលរបស់យើង អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងគ្រប់ពេល!
277793065_5012462492124800_5979112904773731336_n

277538634_5012462508791465_6584010153006963826_n


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ មេសា-១៩-២០២២